atšildyti

atšildyti
atšìldyti Š, Rtr, ; R40, , I, Sut, N, M, L, LL119 caus. 1 atšilti. 1. K, J, , NdŽ, atšalusį (anksčiau pagamintą maistą, ypač sriubą) iš naujo pašildyti, pakaitinti: Pietums nieko šiandie nevirsim – tik barščius atšìldysim Vv. Atšìldyti kopūstai da gardesni Ktk. Atšìldyto [viralo] aš nevalgau – ma[n] šoksta atgal Bb. Likučius ji liepia atšildyti ir paduoti [pietums] TS1904,4. | refl. tr. K, Rtr, , Vrn, Ėr, Ktk: Tuos kopūstus atsišìldysim i valgysim Všk. Atsišìldę valgėm kruopas Klt. 2. padaryti, kad nebebūtų sušalęs, užšalęs, nuo šalčio sustingęs: Užšalę vamzdžiai atšildomi karštu vandeniu . Mums žemę sugišalusią su saulele atšildyk brš. Tau [,mergyte,] atšildysiu kojas rankeles N108. Tai juodu pavalgydino, atšìldė ir ketino į nakvynę primt Jrk73. Ažukišam in pečiaus, atšìldžiam [paukštelius žiemą] ir vėl išleidžiam Skdt. ^ Atšìldyk gyvatę anty[je], tai įkąs Mrj. | refl.: Esu sušalęs, noriu atsišìldyti Plng. Ir čion [vyrelis] mažumą atsišildęs vėl pagavo dejuot BsPI99. Reik žiemą atsišìldyti, taurikę išgerti Pj.[i]padaryti ne tokį šaltą (orą): Kada gi atšìldis Dievulis aukštasai – nemožna šaltumu išgyvent! Str. 3. Brs kaitinant padaryti šiltą, šiltesnį, sušildyti: Ta (tai) liuobu vandinį atšìldysiu, į vaną įdėsiu tą vaiką Dr. Tas šitai sominis [vėjas] nu tos pusės šitai atšìldo vandinį Plng. Nukaitins šerdečninką, įkiš į tą alų, atšìldys ir gers Klk.Dg kaitinant sutraukinti (pieną): Pieną atšìldžia ir deda tokion bačkutėn Mrk. Dabar atšìldai varškę, tai gardi, iš karto valgyk Aps. ║ šildant sutirpinti: Duok, Dievuli, saulėkos vėjelį, kad atšildyt ežero ledelį TDrIV49(Asv). \ šildyti; apšildyti; atšildyti; įšildyti; iššildyti; nušildyti; pašildyti; peršildyti; prašildyti; prišildyti; razšildyti; sušildyti; užšildyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atšildyti — atši̇̀ldyti vksm. Atši̇̀ldyti šáldytą žùvį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pakaitinti — pakaĩtinti 1. tr., intr. pašildyti, padeginti; pavirinti, pakepinti: Pakaitink taukų su bulbėm Ėr. Kai buliavų (bulvių) blynus kepdami biškį pakaĩtina (padegina), tai jie esti gardesni Jnšk. Aš noriu pakaityt šitą krepšiuką BsPIV23. Saulele… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšildyti — apšìldyti tr. K, Š, Rtr, NdŽ 1. N, M, L, LL117 caus. 1 apšilti; kūrenant ar kaitinant padaryti šiltą, šiltesnį: Tą pečių iškūrens, nu ir apšìldys, ir minsma par naktį [linus] Lk. Grinčia (grinčią) reikėjo apšìldyti KŽ. Vandenio prikaiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrenkti — atitreñkti, ia (atìtrenkia), atìtrenkė K, Š, NdŽ; N 1. tr. trenksmu (ppr. perkūnijos) atgaivinti: Atatreñka žolę grausmas Aln. Kol žilvitis griaustinio neatitrenktas, dūdos neišsuksi Grž. [Griaustinis] žemę atatrenkia, pradeda žolės augt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaitinti — atkaĩtinti tr. 1. antrąkart kaitinti, atšildyti: Aš atkaĩtinau vandenį, t. y. atšildžiau J. Reik jam atkaitinti viralą S.Dauk. Atkaitinti kopūstai man skaniau Up. 2. įkaitinti, sušildyti: Įkišiu į ugnį, atkaĩtint noriu [vinį] Vl. Ji vandenį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkvapinti — atkvapìnti tr. kvapu (oru iš burnos) atšildyti: Langas užšalęs, negi per sekundę atkvapinsi ledą rš. kvapinti; atkvapinti; įkvapinti; pakvapinti; prikvapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleisti — 1. tr., intr. Mž23, SD215, R, MP319 dovanoti įkyrėjusiam, įžeidusiam, nusikaltusiam, nebausti: Atleisk, dėdyt, tą kartą – kitąkart teip nebedarysiu Grž. Ji yra pasakiusi motinai tokių žodžių, kurių greičiausiai nė viena motina negalėtų atleisti I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpustyti — tr. 1. atšipinti pustant, užgaląsti: Koks gi pustytojas, kad dalgę atpustaĩ Mlt. | refl.: Dalgė atspùstė, kad tau nogla, kaip sunku pjaut Mlt. 2. refl. tr. atsiraityti, atsimesti: Atsisegė atsipùstė visus švarkus Š. | Atsipùstė ūsus, užsidėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšildinti — atšìldinti Š, KŽ žr. atšildyti 1. šildinti; apšildinti; atšildinti; įšildinti; pašildinti; peršildinti; sušildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšildinėti — 1. Krkš žr. 1 atšilti 1: Jau po trupučio atšildinėja Lp. Kap tik pradės atšildinėt, eisiu in savo tėviškę Lp. 2. žr. atšildyti 3: Pieną šitą atšildinėja, varškę daro ir bačkosna krauna Aps. šildinėti; atšildinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”